Termeni și condiții

Drepturile și obligațiile utilizatorului și ale operatorului aplicației InteliMail

 1. Definiția
 2. În acești termeni și condiții,

  1. "Operatorul" înseamnă INTELIMAIL, s.r.o., cu sediul în DUETT Business residence II, Námestie osloboditeľov 3784/3B, Košice - mestská časť Juh 040 01, Slovacia. Societatea este înregistrată în registrul comercial al Tribunalului districtual Bratislava I, sec. Sro, dosar nr. 139797/B, nr. de identificare 52584607, cod de TVA SK2121083558.

  2. Aplicația" înseamnă aplicația de internet numită InteliMail, ale cărei caracteristici principale includ:

   Marketing autonom prin e-mail

   Remarketing pop-up pentru produse

   Personalizarea în timp real a e-shopului New


  3. T&C“ înseamnă acești Termeni și condiții generale.

  4. Acordul“ înseamnă un acord încheiat între Utilizator și Operator, al cărui obiect este acordarea unei Licențe de utilizare a Aplicației de către Utilizator în condițiile stabilite în acești T&C.

  5. Licență" înseamnă o licență neexclusivă de utilizare a Aplicației în condițiile stabilite în acești T&C.

  6. Utilizator" înseamnă orice entitate comercială (persoană juridică sau fizică), alta decât Operatorul, care utilizează Aplicația.

  7. Contul de utilizator" înseamnă partea nepublică a Aplicației care este accesibilă Utilizatorului după introducerea datelor de conectare.

  8. Detalii de conectare" înseamnă o combinație unică de nume de utilizator și parolă aleasă de utilizator și stocată în baza de date a aplicației la crearea unui cont de utilizator prin intermediul aplicației și/sau numele de utilizator și parola generate automat de aplicație pentru utilizator.


 3. Procesul de încheiere a unui contract de utilizare a aplicației InteliMail
  1. Apăsarea butonului "Continuare" disponibil pe site-ul web al operatorului https://www.intelimail.ro/en/start-for-free/ de către utilizator reprezintă o acceptare fără obligații a propunerii de încheiere a acordului de către utilizator.

  2. Prin apăsarea butonului în conformitate cu punctul 2.a., utilizatorul își exprimă, de asemenea, consimțământul cu privire la aceste T&C și la utilizarea datelor cu caracter personal, precum și cu privire la prelucrarea fișierelor cookie.

  3. Contractul se încheie în momentul acceptării întregii sume relevante în contul bancar relevant al Operatorului pentru acordarea licenței de utilizare a Aplicației la prețul convenit.

  4. La încheierea acordului, intră în vigoare următoarele prevederi ale acestor T&C.


 4. Utilizarea aplicației
  1. Operatorul acordă Utilizatorului o Licență în măsura și în condițiile specificate pe site-ul web al Operatorului www.intelimail.ro și www.imservice.sk sau în mediul Utilizatorului din Aplicație, în special cele specificate pentru tipul dat de cont de Utilizator.

  2. Pentru acordarea Licenței, Utilizatorul se angajează să plătească Operatorului o taxă în cuantumul specificat pe site-ul web al Operatorului www.intelimail.ro și www.imservice.sk sau în mediul Utilizatorului din Aplicație, cu excepția cazului în care pentru o anumită metodă de utilizare (în special pentru contul de Utilizator dat) nu este specificată o taxă, caz în care Licența este acordată gratuit.

  3. În cazul în care Licența este acordată contra cost, Operatorul are dreptul de a executa Contractul (de exemplu, de a face accesibilă o anumită parte sau funcționalitate a Aplicației) numai în momentul în care taxa pentru acordarea Licenței este plătită, iar dacă Utilizatorul nu plătește integral taxa pentru Licență în termenul stabilit de Operator, Contractul este reziliat fără întârziere de la început.

  4. După expirarea duratei licenței, operatorul are dreptul de a restricționa total sau parțial contul utilizatorului.

  5. Un cont de utilizator stabilit permite accesul la mai multe adrese de e-mail, este permisă utilizarea unei singure adrese de e-mail pentru un cont de utilizator.

  6. Orice performanță financiară realizată fie prin intermediul Aplicației, fie prin intermediul gateway-ului de plată conectat la Aplicație sau prin transfer bancar, este considerată plătită în momentul creditării întregii sume relevante în contul bancar relevant al Operatorului deținut la:
   Tatrabanka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
   IBAN SK58 1100 0000 0029 1865 4285
   SWIFT TATRSKBX

  7. Operatorul are dreptul de a închide, de a modifica și/sau de a face aplicația sau o parte a acesteia inaccesibilă de la adresa de internet relevantă, din orice motiv, după o notificare prealabilă a utilizatorului.

  8. Utilizatorul are dreptul de a utiliza aplicația în condițiile acordului în versiunea sa actuală, disponibilă la adresa de internet relevantă.

  9. Utilizatorul se angajează să acționeze astfel încât, prin utilizarea aplicației, nici el, nici operatorul să nu sufere vreun prejudiciu.


 5. Baza de date
  1. Utilizatorului nu îi este permisă extragerea mecanică a bazei de date conectate la aplicație (în special prin intermediul așa-numiților roboți software).

  2. Utilizatorul și Operatorul au convenit că orice date introduse de către Utilizator în baza de date a Aplicației fac parte din baza de date colectată de către Operator și devin parte din baza de date a Operatorului, fără ca Utilizatorul să aibă vreun drept asupra bazei de date a Aplicației.

  3. Părțile, pe deplin conștienți, declară în comun și declară de necontestat că înregistrările de date în aplicație și în baza de date a acesteia, ca sistem electronic, sunt fiabile și sunt efectuate în mod sistematic și ordonat, fiind protejate împotriva modificărilor.


 6. Date cu caracter personal și fișiere cookie
  1. Consimțământul Utilizatorului pentru utilizarea fișierelor cookie de către Operator a declarat AICI, constituie o parte inseparabilă a acordului.

  2. Consimțământul Utilizatorului pentru furnizarea de date cu caracter personal către Operator declarat AICI, constituie o parte inseparabilă a acordului.


 7. Răspunderea pentru daune
  1. Dispozițiile prezentului articol din Termenii și condițiile generale nu se aplică unui consumator.

  2. Prin prezenta, utilizatorul renunță în mod explicit la dreptul de a pretinde despăgubiri de la Operator pentru orice daune cauzate în mod neintenționat sau nu din neglijență gravă de către Operator prin încălcarea oricărei obligații a Operatorului menționate în Contract în legătură cu executarea Contractului sau în acești Termeni și Condiții Generale.


 8. Schimbarea T&C
  1. Utilizatorul recunoaște că Operatorul încheie Acordul în cadrul relației comerciale obișnuite cu un număr mai mare de persoane și că Acordurile sunt obligatorii pe termen lung pentru executarea repetată a aceluiași tip de prestații cu referire la aceste T&C. Părțile sunt de acord că, din natura obligațiilor Operatorului în conformitate cu aceste T&C și înainte de încheierea Acordului, a existat o nevoie rezonabilă de modificare ulterioară a acestor T&C.

  2. Părțile sunt de acord prin prezenta că Operatorul poate modifica aceste T&C într-o măsură rezonabilă și, de asemenea, sunt de acord că modificarea T&C va fi notificată Utilizatorului, în calitate de a doua parte, printr-un mesaj de e-mail trimis la adresa de e-mail furnizată de Utilizator în Aplicație. Într-un astfel de caz, Utilizatorul are dreptul de a respinge modificarea T&C și de a rezilia din acest motiv obligația respectivă dintre el și Operator în termenul de preaviz de o (1) lună calendaristică, care va începe să curgă din ziua următoare trimiterii notificării, din care părțile convin prin prezenta că este suficient să obțină o prestație similară de la un alt subiect.

  3. În cazul încheierii unui nou acord cu un cont de utilizator existent (de exemplu, reînnoirea sau prelungirea contului de utilizator), un astfel de acord va fi guvernat de T&C în vigoare la data încheierii acordului respectiv.


 9. Încheierea contractului
 10. Operatorul informează utilizatorul că:

  1. Adresa de livrare a corespondenței către operator este aceeași cu adresa sediului social al operatorului;

  2. Telefonul de contact al operatorului este +421 907 909 453;

  3. Adresa de e-mail a operatorului pentru livrări este podpora@intelimail.sk;

  4. Utilizatorul are opțiunea de a alege între o licență plătită sau o licență gratuită pentru o perioadă de probă de 30 de zile: ÎNCERCARE

  5. Integrarea este gratuită. Utilizatorul este de acord să acorde tot accesul la datele produsului (XML feed) și la Google Tag Manager în scopul de a începe integrarea aplicației InteliMail. De obicei, integrarea durează între 5 și 10 zile lucrătoare de la îndeplinirea de către Utilizator a cerințelor de integrare;

  6. Remunerația operatorului pentru Licență este stabilită inclusiv toate taxele și comisioanele, iar cuantumul acesteia este stabilit prin acord și se bazează în principal pe numărul de contacte prin e-mail ale clienților și pe media lunară a vizitelor la magazinul electronic. După perioada ÎNCERCARE, prețul începe la 97€ fără TVA;

  7. Utilizatorul este obligat să plătească Operatorului o taxă fixă pentru Licență, care este datorată în a 7-a zi a perioadei specificate (denumită în continuare "Taxa fixă") dacă Licența nu este furnizată gratuit;

  8. Onorariul variabil "Onorariu de succes" este legat de performanța aplicației confirmată de statisticile din aplicația Google Analytics și este valabil la încheierea unui acord de servicii separat "SLA", a cărui formulare și valoare sunt stabilite de comun acord. Suma onorariului variabil este datorată în a 7-a zi a lunii următoare, după perioada lunară specificată;

  9. Pentru a utiliza aplicația este necesar accesul la internet și la un browser web, cum ar fi Chrome, Firefox, Explorer, Opera, Safari etc;

  10. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din acord fără a da niciun motiv și fără nicio penalitate în termen de 14 zile de la primirea prestației. Recepția prestației se înțelege ca fiind furnizarea licenței;

  11. În relația cu operatorul, utilizatorul nu suportă niciun cost pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță.

  12. Erorile de introducere a datelor pot fi corectate prin intermediul aplicației, iar în cazul în care aplicația nu permite acest lucru, prin intermediul suportului tehnic, al cărui contact este prevăzut în acești T&Cs;

  13. Operatorul respectă toate legile aplicabile din Republica Slovacă; niciun alt cod nu este obligatoriu pentru operator;

  14. Operatorul nu utilizează niciun mijloc de soluționare extrajudiciară a litigiilor;

  15. Obiectul Contractului nu este livrarea de bunuri, astfel că prevederile referitoare la reclamații nu se aplică Aplicației; Răspunderea pentru viciile evidente sau ascunse ale Aplicației pe care Aplicația le avea la momentul punerii ei la dispoziția utilizatorului poate fi invocată împotriva Operatorului în condițiile prevăzute de Contract și de prezentele T&Cs;

  16. Utilizatorul este obligat să respecte aceste Condiții generale de utilizare, care sunt, de asemenea, parte integrantă a acordului, și este, de asemenea, obligat să respecte reglementările legale aplicabile și în vigoare din Republica Slovacă.

  17. Utilizatorul se poate adresa unei autorități de supraveghere sau de reglementare. Autoritatea slovacă de inspecție comercială se ocupă de reclamațiile consumatorilor în modul și în condițiile stabilite de reglementările legale relevante.


 11. Concluzia contractului
 12. Operatorul informează utilizatorul că:

  1. Adresa de expediere a corespondenței către operator este aceeași cu adresa menționată mai sus a sediului social al operatorului;

  2. Telefonul de contact al operatorului este +421 907 909 453;

  3. Adresa de e-mail a operatorului pentru livrare este podpora@intelimail.sk;

  4. Utilizatorul are opțiunea de a alege un tip de licență plătită sau o licență gratuită pentru o perioadă de probă de 30 de zile: TRIAL

  5. Integrarea este gratuită. Utilizatorul este de acord să acorde tot accesul la datele produsului (XML feed) și la Google Tag Manager în scopul de a începe integrarea aplicației InteliMail. De obicei, integrarea durează între 5 și 10 zile lucrătoare de la îndeplinirea de către Utilizator a cerințelor de integrare;

  6. Remunerarea pentru licență de către operator este stabilită inclusiv toate taxele și impozitele, iar valoarea acesteia este stabilită prin acord și este în principal legată de numărul de contacte e-mail ale clientului, de traficul mediu lunar al site-ului web. După perioada de ÎNCERCARE, prețul începe de la 97 € fără TVA;

  7. Utilizatorul este obligat să plătească operatorului remunerația convenită pentru licență, care este datorată în a 7-a zi a lunii în care se încheie perioada (denumită în continuare "remunerație fixă"), în cazul în care licența nu este furnizată gratuit;

  8. Remunerația variabilă "Taxa Succes" este legată de performanța aplicației confirmată de statisticile din aplicația Google Analytics și este valabilă la încheierea unui contract separat. Contract de servicii "SLA", al căror conținut și valoare sunt stabilite de comun acord. Suma remunerației variabile este datorată în a 7-a zi a lunii următoare, după perioada lunară stabilită;

  9. Pentru a utiliza aplicația, este necesar să aveți o conexiune activă la internet și un browser web care să fie compatibil cu aplicația. Utilizatorul este responsabil pentru echipamentul tehnic și conexiunea la internet necesare;


 13. Obligația de confidențialitate
  1. Prestatorul se angajează să nu divulge și să nu utilizeze nicio informație de natură comercială sau de producție, de care ia cunoștință în legătură cu executarea prezentului contract, în special să nu divulge și să nu utilizeze:

  2. baza de date a clienților Clientului sau a contactelor de pe acestea,

   politica de prețuri a Clientului,

   strategia de marketing a Clientului,

   modul în care funcționează afacerea Clientului,

   deciziile strategice și planurile de afaceri ale Clientului.


   (denumite în continuare "Informații Confidențiale")


  3. Obligația de confidențialitate prevăzută la punctul 9.a. din prezentul acord se aplică cu excepția cazurilor în care:

  4. clientul și-a dat în prealabil consimțământul scris pentru o astfel de divulgare sau utilizare a informațiilor confidențiale,

   o reglementare legală sau o autoritate publică impune o obligație de divulgare sau de utilizare a informațiilor confidențiale,

   o astfel de divulgare sau utilizare a informațiilor confidențiale este necesară pentru realizarea prezentului acord,

   este permisă de orice acord sau convenție încheiată între părțile contractante.


  5. Informațiile confidențiale nu includ nicio informație care este disponibilă publicului în momentul divulgării sau utilizării.

  6. Prin prezenta, clientul dă consimțământul prestatorului de a-l include în lista sa de clienți.

  7. Furnizorul recunoaște că informațiile confidențiale constituie secretul comercial al clientului.


 14. Legea aplicabilă
  1. Prezentele T&C, precum și acordul, sunt guvernate de legile din Republica Slovacă.

  2. Toate litigiile care decurg din sau în legătură cu acordul și/sau cu prezentele T&C vor fi soluționate definitiv de către instanțele competente din Republica Slovacă.


 15. Eficacitate
 16. Acești T&C de utilizare intră în vigoare și sunt obligatorii de la data ultimei actualizări din 25 aprilie 2021.

Abia începeți cu marketingul prin e-mail?
În căutarea unei noi platforme?

Nu sunteți sigur că InteliMail este soluția potrivită pentru dumneavoastră? Nu ezitați să ne contactați!


InteliMail aduce automatizare completă, simplitate, intuiție, soluții inteligente și inovație constantă în marketingul comerțului electronic.

2024 © INTELIMAIL s.r.o.