Obchodní podmínky

Práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele aplikace InteliMail

 1. Definice
 2. V těchto obchodních podmínkách

  1. „Provozovatel“ je společnost INTELIMAIL, s.r.o., se sídlem v DUETT Business residence II., Náměstí osvoboditelů 3784/3B, Košice - městská část Juh 040 01, Slovensko. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 139797/B, IČO 52584607, DIČ 2121083558, IČ DPH SK2121083558.

  2. Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem InteliMail, mezi její hlavní funkce patří:

   Autonomní e-mailový marketing

   Produktový pop-up

   Personalizace e-shopu v reálném čase New


  3. VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

  4. Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí licence k používání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

  5. Licence“ znamená nevýhradní licenci k používání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

  6. Uživatel“ znamená jakýkoliv podnikatelský subjekt (právnická nebo fyzická osoba) odlišný od Provozovatele, která používá aplikaci.

  7. "Uživatelský účet" označuje soukromou část aplikace, kterou může uživatel přistoupit po zadání přihlašovacích údajů.

  8. "Přihlašovací údaje" označují unikátní kombinaci uživatelského jména a hesla zvoleného uživatelem, které uživatel uloží do databáze aplikace při vytváření uživatelského účtu prostřednictvím aplikace nebo pomocí automaticky vygenerovaného uživatelského jména a hesla aplikací.


 3. Proces uzavření smlouvy o používání aplikace InteliMail
  1. Kliknutím na Uživatele na tlačítko "Pokračovat" na webových stránkách Aplikace.

  2. Vyplněním registračního formuláře na webových stránkách Aplikace a odesláním formuláře Uživatelem.

  3. Uživatel se stává smluvní stranou těchto VOP v okamžiku, kdy úspěšně dokončí registraci prostřednictvím Aplikace a získá přístup k Uživatelskému účtu.


 4. Použití aplikace
  1. Provozovatel uděluje uživateli licenci v rozsahu a za podmínek uvedených na internetové stránce provozovatele www.intelimail.sk a www.imservice.sk nebo v uživatelském prostředí aplikace, zejména uvedených u daného typu uživatelského účtu.

  2. Uživatel se za udělení licence zavazuje provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené na internetové stránce provozovatele www.intelimail.sk a www.imservice.sk nebo v uživatelském prostředí aplikace, pokud není u konkrétního způsobu použití (zejména u daného uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je licence poskytnuta bezodplatně.

  3. V případě, že je licence udělena za odměnu, má provozovatel právo poskytnout plnění smlouvy (např. umožnit přístup k dané části nebo funkcionalitě aplikace) až v okamžiku, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí licenci a pokud nezaplatí uživatel za licenci odměnu v plné výši v provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se smlouva bez dalšího odkladu od počátku.

  4. Provozovatel je po uplynutí doby trvání licenci oprávněn plně a/nebo částečně zneplatnit uživatelský účet uživatele.

  5. Jeden zřízený uživatelský účet umožňuje disponovat přístupem ke více e-shopům uživatele, u kterých byla uskutečněna integrace InteliMail a aktivována služba.

  6. Všechny finanční transakce realizované buď přes Aplikaci nebo přes platební bránu propojenou s Aplikací nebo bankovým převodem se považují za uhrazeny, jestliže bude celá příslušná částka připsána na příslušný bankovní účet Provozovatele vedený u:
   Tatrabanka a.s., Hodžovo náměstí 3, 811 06 Bratislava
   IBAN SK58 1100 0000 0029 1865 4285
   SWIFT TATRSKBX

  7. Provozovatel má právo odstavit, změnit nebo zneplatnit část nebo celou Aplikaci bez předchozího upozornění Uživatele, a to z jakéhokoliv důvodu.

  8. Uživatel má právo používat Aplikaci podle podmínek Smlouvy v její aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

  9. Uživatel se zavazuje při používání Aplikace jednat tak, aby mu ani Provozovateli používáním Aplikace nevznikla žádná škoda.


 5. Databáze
  1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejména pomocí tzv. softwareových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

  2. Uživatel a Prevádzkovatel se tímto dohodli, že jakékoli údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou částí databáze shromážděné Prevádzkovatelem a stávají se součástí databáze Prevádzkovatele, bez toho, aby Uživateli vzniklo jakékoli právo k databázi Aplikace.

  3. Smluvní strany se plným vědomím, shodně prohlašují a činí nesporným, že záznamy údajů v Aplikaci a v její databázi, jako elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou vykonávány systematicky a pečlivě a jsou chráněny proti změnám.


 6. Osobní údaje a soubory cookies
  1. Souhlas Uživatele s použitím souboru Cookies Prevádzkovatelem uvedený TADY, tvoří nedílnou součást Smlouvy.

  2. Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Prevádzkovateli uvedený TADY, tvoří nedílnou součást Smlouvy.


 7. Odpovědnost za škodu
  1. Ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek se nevztahují na spotřebitele.

  2. Uživatel tímto výslovně rezignuje na právo na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoliv z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoli povinnosti Provozovatele uvedené v Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto Obchodních podmínkách.


 8. Změna obchodních podmínek
  1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru závazné dlouhodobě k opakovaným plněním stejného druhu s odkazem na tyto obchodní podmínky. Smluvní strany prohlašují nesporně, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto obchodních podmínek vyplývá a už před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto obchodních podmínek.

  2. Smluvní strany se tímto dohodly, že Provozovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit a současně se dohodly, že změna obchodních podmínek bude Uživateli, jako druhé smluvní straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změn obchodních podmínek odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k získání podobných plnění od jiného subjektu.

  3. V případě, že dojde k uzavření nové smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková smlouva VOP v znění ke dni uzavření takové smlouvy.


 9. Uzavření smlouvy
 10. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

  1. Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;

  2. Telefonický kontakt Provozovatele je +421 907 909 453;

  3. Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je podpora@intelimail.sk;

  4. Uživatel má možnost výběru typu zpoplatněné Licence nebo bezplatné Licence na zkušební období 30 dní: TRIAL

  5. Integrace je bezplatná. Uživatel se zavazuje udělit všechny přístupy k produktovým datům (XML feed) a Google Tag Manager pro potřeby zahájení integrace aplikace InteliMail. Obvykle integrace trvá 5 až 10 pracovních dní od splnění integračních požadavků Uživatelem;

  6. Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výška je stanovena dohodou a je vázána hlavně na počet e-mailových kontaktů zákazníků klienta, průměrnou měsíční návštěvnost e-shopu. Po ukončení TRIAL období cena začíná od 97€ bez DPH - (C E N Í K);

  7. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli dohodnutou odměnu za Licenci, která je splatná 7. dne měsíce uvedeného období (dále jako „Fixní odměna“) pokud není Licence poskytována bezplatně;

  8. K používání Aplikace je potřebný přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Chrome, Firefox, Explorer, Opera, Safari, ...;

  9. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dní od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;

  10. Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

  11. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat může být provedeno stejně prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uvedený v daných VOP;

  12. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony Slovenské republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

  13. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

  14. Předmětem smlouvy není dodání zboží, na aplikaci se tedy nevztahují ustanovení o reklamaci; Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady aplikace, které měla aplikace v době jejího uvolnění uživateli, lze uplatnit u provozovatele za podmínek stanovených smlouvou a těmito obchodními podmínkami;

  15. Uživatel je povinen dodržovat tyto obchodní podmínky, které jsou součástí smlouvy a rovněž je povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy České republiky.

  16. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dozoru nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.


 11. Povinnost mlčenlivosti
  1. Poskytovatel se zavazuje, že nesdílí, ani nepoužije žádné informace obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterými se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nesdílí, ani nepoužije:

  2. databázi zákazníků Klienta ani kontakty na nich,

   cenovou politiku Klienta,

   marketingovou strategii Klienta,

   způsob fungování podniku Klienta,

   strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta.


   (dále jen „Důvěrná informace“)


  3. Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 9.a. této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:

  4. klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým sdílením nebo použitím Důvěrné informace,

   právní předpis nebo veřejnoprávní orgán uloží povinnost sdílet nebo použít Důvěrnou informaci,

   takové sdílení nebo použití Důvěrné informace je nutné pro realizaci této smlouvy,

   Je to podle jakéhokoli smluvního ujednání uzavřeného mezi smluvními stranami dovoleno.


  5. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.

  6. Klient tímto dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby ho Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.

  7. Poskytovatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.


 12. Rozhodné právo
  1. Tyto VOP a Zmluva se řídí právním řádem Slovenské republiky.

  2. Jakékoli spory vzniklé na základě Zmluvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy Slovenské republiky.


 13. Účinnost
 14. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne poslední aktualizace 25. dubna 2021.

Začínáte s e-mailovým marketingem? Hledáte novou platformu?

Pokud si nejste jisti, zda je InteliMail tím pravým řešením pro vás, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.


InteliMail vnáší do marketingu e-shopů úplnou automatizaci, lehkost, intuici, smart inteligenci a neustálé inovace.

2024 © INTELIMAIL s.r.o. Všechna práva vyhrazena.